Giới thiệu chung
 •  Chức năng nhiệm vụ
 •  Cơ cấu tổ chức
 •  Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH
 •  Liên hệ
Khu, cụm CN, làng nghề
 •  Các khu công nghiệp
 •  Các cụm công nghiệp
 •  Giới thiệu làng nghề
Thăm dò ý kiến
Tình hình công nghiệp và thương mại Hà Nội hiện nay như thế nào


Biểu quyết   Xem kết quả
Số người truy cập: 1609244
Số người đang xem: 256
Tin tiểu thủ CN và làng nghề

Tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2019

30/07/2019

Sở Công Thương – Cơ quan thường trực hội đồng tổ chức Đoàn công tác đi thẩm định thực tế tại cơ sở cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2019 với nội dung như sau


Chương trình bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2019

05/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH/BND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu caaso Thành phố Hà Nội năm 2019, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện và thị xã Sơn Tây :


Thông báo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2017

13/12/2017

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2017 đã họp phiên toàn thể Hội đồng để xem xét và tiến hành bỏ phiếu bình chọn các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.


Thông báo kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017

11/12/2017

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2017 đã họp phiên toàn thể hội đồng để xem xét và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ


Thông báo kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017

24/11/2017

Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội đăng tin kết quả bầu chọn danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 với 42 cá nhân có tên sau đây:


Thông báo Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2017

20/11/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


Hướng dẫn phát triển thương hiệu giai đoạn tiếp theo

23/05/2017

Thực hiện Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách các làng nghề và nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2016.


Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017

23/05/2017

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Kế hoạch số 2880/KH-BCT ngày 7/4/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; Công văn số 313/CNĐP-TTTT ngày 17/4/2017 của Cục Công nghiệp địa phương về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017, Sở Công thương đề nghị 08 đơn vị được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 (Theo danh sách đính kèm) gửi hồ sơ đăng ký theo các nội dung sau:


Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017; Văn bản số 1386/UBND-KT ngày 27/3/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin các làng nghề truyền thống Hà Nội và Kế hoạch số 1640/KH-SCT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương về việc khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn Thành phố;


Điều tra, thu thập thông tin về các làng nghề truyền thống Hà Nội

13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH - UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017, trong đó yêu cầu nắm chắc tình hình hoạt động của các làng nghề truyền thống Hà Nội trong những năm qua và những năm tiếp theo. Sở Công thương đã xây dựng mẫu biểu báo cáo các thông tin về làng nghề truyền thống Hà Nội và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong làng nghề truyền thống.


Xét công nhận "làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2017

04/04/2017

Thực hiện Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố về Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017; Sở Công Thương – cơ quan Thường trực Hội đồng đề nghị UBND các quận, huyện, và thị xã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:


Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp Thành phố năm 2017

03/04/2017

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu; Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND Thành phố về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hà Nội năm 2017;


Xét công nhận "làng nghề" năm 2017

03/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017 và Công văn số 5915/HD-SCT ngày 16/11/2016 của Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu làng nghề, Sở Công Thương – cơ quan Thường trực Hội đồng xét công nhận danh hiệu “Làng nghề” đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:


Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 (lần 2)

20/02/2017

Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Kế hoạch số 141/KH-SCT ngày 11/01/2017 của Sở Công Thương về việc Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Sở Công Thương đã gửi văn bản số 151/SCT-QLCN ngày 11/01/2017 về việc Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017 đến UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.


Kế hoạch Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực TCMN

17/02/2017

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về phong tặng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 18/05/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.


12345678
Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo số 4434/SCT-TB ngày 13/9/2019 của Sở ...
Thông báo số 3979/TB-SCT ngày 16/8/2019 về việc ...
Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ...
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, ...
Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm ...
Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển ...
Công văn số 1498/CV-HĐPHPBGDPL ngày 16/5/2019 của ...
Thông báo số 2208/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc ...
Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu ...
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở ...
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHẬN GỬI HỒ SƠ, TRẢ ...
Thông báo số 6808/TB-SCT ngày 28/12/2018 về việc ...
Thời gian khuyến mại tập trung
Thông báo số 6448/TB-SCT ngày 12/12/2018 về việc ...
Đề nghị doanh nghiệp CNHT cung cấp thông tin về ...
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp ...
Thông báo mời DN tham dự chương trình giao thương ...
Thông báo số 5263/TB-SCT ngày 17/10/2018 về lịch ...
Thông báo về việc tổ chức tập huấn
Văn bản số 3647/SCT-QLTM ngày 24/7/2018 của Sở ...
Tham gia Chương trình chuyển giao công nghệ Hà ...
Công văn số 3088/SCT-QLTM ngày 22/6/2018 của Sở ...
Thông báo số 3199/TB-SCT ngày 29/6/2018 về việc ...
đề nghị DN đăng ký tham gia Chương trình đánh ...
Kế hoạch số 1996/KH-SCT ngày 04/5/2018 của Sở ...
Thay đổi thời gian thực hiện tiếp nhận bản công ...
Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh, lao ...
Thông báo về việc xác nhận hiệu lực Hệ thống QLCL ...
Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông thông tin ...
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam ...
Kết quả tuyển dụng vào công chức năm 2017
Mời các DN xuất khẩu lao động tham dự Hội thảo ...
Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học-công ...
Thông báo điểm thi sát hạch vào công chức năm ...
Số báo danh, phòng tổ chức sách hạch tuyển dụng ...
Văn bản số 5836/TB-SCT ngày 16/11/2017 Thông báo ...
Lịch thông báo Tuyển dụng và danh sách người chưa ...
Về việc thực hiện cấp phép, quản lý sản xuất, ...
Về thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho ...
Thông báo Tuyển dụng
Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ ...
Thông báo mời tham gia chương trình Hàng VN được ...
Thông báo: Về việc hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung ...
Thông báo số 3816/TB-SCT ngày 31/7/2017 của Sở ...
Quyết định số 50/QĐ-BTC ngày 13/7/2017 của Ban tổ ...
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ...
Thông báo mời tham gia Chương trình đánh giá xếp ...
Thông báo thay đổi tên miền Sở Công thương Hà Nội
Công văn số 2786 / SCT-QLCN ngày 07/6/2017 về ...
Công văn số 2197/SCT-QLTM ngày 10/5/2017 của Sở ...
Công văn 2072/SCT-QLTM ngày 04/05/2017 của Sở ...
Đề án trái cây
 •  Văn bản của UBND
 •  Văn bản của Sở
 •  D/s cửa hàng kinh doanh
 •  D/s cửa hàng được cấp biển
 •  D/s nguồn hàng
Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 •  DN 1 thành viên là tổ chức
 •  DN 1 thành viên là cá nhân
 •  DN 2 thành viên
D/s giấy phép, giấy xác nhận
 •  GP sử dụng vật liệu nổ CN
 •  Cơ sở đăng ký ATTP
 •  GXN bán hàng đa cấp tại HN
Công bố sản phẩm
 •  ATTP lĩnh vực sản xuất
 •  ATTP lĩnh vực kinh doanh
 •  Sản phẩm dệt may